Z apro s z eni e n a towarzy ski e z awody
gruntowo-f e ed erowe:

„Poż e gn ani e   L a t a”.

KOMUNIKAT

Mi ej s c e  zawodów:            Zbiornik WOJANÓW
Termin zawodów:         1 9  września   2 0 2 1   roku

Planowany program zawodów:

7:00 -7:15 – Zbiórka zawodników – zbiornik Wojanów przy południowym brzegu (biuro zawodów).
7:15-7:30 – Losowanie stanowisk.
7:30-7:45 – Zajmowanie stanowisk przez zawodników.
7:45 – 9:20 -Przygotowanie do łowienia.
9:20 – Sygnał do nęcenia.
9:30-14:30 – Czas rozgrywania zawodów.
14:30 – Zakończenie zawodów.
14:35-15:00 – Ważenie złowionych ryb.
15:00 – Posiłek.
15:30 – Ogłoszenie wyników i podsumowanie zawodów.
16:00 – Planowana godzina zakończenia.

Zapisy do dnia 15.09.2021 do godz. 18 00 w sklepie wędkarskim” U ADASIA”.
Czapkowe – 30 zł (Członkowie – uczestnicy oraz startujące w zawodach Panie są zwolnieni/zwolnione)

REGULAMIN ZAWODÓW:
Regulamin zawodów oparty jest o standardowy regulamin rozgrywania zawodów feederowych, dodatkowo
zmodyfikowany do celów zawodów towarzyskich.

1. Zawodnik może łowić tylko na jedną wędkę.
2. Dopuszcza się nęcenie za pośrednictwem koszyczków zanętowych i koszyczków do wstępnego nęcenia
oraz kulami zanęty z ręki.
3. Obowiązująca w trakcie łowienia długość przyponu to minimum 30 cm.
4. Zawodnik musi posiadać siatkę do przechowywania ryb o długości minimum 2,5m.
5. Nie używamy koszyczków do method feedera.
6. Limit zanęty gotowej do użycia (nawilżonej, przesianej, wymieszanej z gliną) wynosi 12l. W limit
zanęty wchodzą również ziarna.
7. Limit przynęt wynosi 2,5l w tym maksymalnie 0,5l jokersa lub ochotki.

Zawody mają charakter koleżeńsko-towarzyski a celem jest dobra zabawa przy jednoczesnej rywalizacji,
opartej na zasadach „fair-play” i wzajemnym poszanowaniu startujących.
Zawody rozgrywane są zgodnie z „Wytycznymi do rozgrywania zawodów wędkarskich na szczeblu Kół,
WKS i Okręgu w okresie epidemii Covid-19” (U537 ZO PZW w Jeleniej Górze z dn. 12.05.2021 r.):

1. Osoby zgłaszające się do udziału w zawodach oświadczają, że:
· w zawodach uczestniczą dobrowolnie
· są świadome organizacji zawodów w okresie trwającej na terenie RP epidemii COVID-19 i potencjalnego
ryzyka z tym związanego, w tym ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie będą wnosiły żadnych
roszczeń względem organizatora lub komisji sędziowskiej w przypadku zarażenia się wirusem;
·znają i rozumieją zasady rozgrywania zawodów w okresie epidemii i zobowiązują się do bezwzględnego
stosowania się do obostrzeń sanitarnych oraz wytycznych organizatora i poleceń sędziów w tym zakresie,
pod rygorem niedopuszczenia do zawodów lub dyskwalifikacji.

2. Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją zasad wskazanych w w/w oświadczeniach.
Nie stosowanie się przez uczestników do obowiązujących przepisów sanitarnych traktowane jest
analogicznie, jak w przypadku nie stosowania się do regulaminu rozgrywanych zawodów.

Serdecznie zapraszamy Członków Koła PZW Grodzkie