Regulamin zawodów “Grodzkie online” 2020

 1. Organizator – Koło PZW „Grodzkie” w Jeleniej Górze
 2. Sędzia Główny zawodów – Mariusz „Marszal” Szalej, tel. 601 990 700
 3. Zasady uczestnictwa i przepisy:
 • Sędziowanie – ocena i kontrola nad prawidłowością przebiegu wydarzenia przy pomocy aplikacji xtramarlin.pl, a będą to zdjęcia ryb wysyłane telefonem do komisji sędziowskiej oraz powiadomienia o rozpoczynających się konkursach podczas trwania wydarzenia.
 • Miejsce – dowolnie wybrany akwen przez uczestnika zawodów – może być to rzeka, jezioro, zbiornik zaporowy. Z wyłączeniem wód komercyjnych !
 • Wybranego akwenu nie można zmienić w trakcie trwania tury.
 • Uczestnictwo i prawo startu – prawo startu będzie miał każdy chętny wędkarz, członek Koła PZW „Grodzkie”, który zarejestruje się na zawody i  wniesie opłatę startową.
 • Zawodnicy sami ponoszą koszty zezwoleń na wybranych przez siebie akwenach.
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Metody połowu – dopuszczona zostaje tylko i wyłącznie metoda spinningowa.
 • Dopuszczone jest łowienie z brzegu jak też ze środków pływających w Polsce.
 • Wszyscy uczestnicy łowią zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW w Polsce, dodatkowo zgodnie z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na danym zbiorniku.
 • W trakcie trwania wydarzenia, komisja sędziowska może poprosić wybranych uczestników o wysłanie tzw. pinezki na mapie google z miejsca w którym aktualnie się znajduje z zarejestrowanego numeru na naszej stronie.
 • Bezwzględnie uczestnicy muszą zachować wszelkie zalecenia i zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa wprowadzonego podczas trwania pandemii Covid-19.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za nie przestrzeganie przepisów obowiązujących na terenie na jakim się znajduje uczestnik.
 • Tura zawodów trwa od godziny 07.30 do 14.30
 • Przed rozpoczęciem tury (około 10min.) zawodnicy otrzymują za pomocą aplikacji specjalny kod, który muszą uwidocznić na każdym zdjęciu z rybą. Kod można napisać np. na miarce, kartce lub innym dowolnym miejscu, tak by był widoczny wraz z fotografowaną rybą
 • Nagrody – Będą przekazywane zwycięzcom zawodów i konkursów trwających podczas zawodów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 • We wtorek 9 czerwca open godz. 19 podczas oficjalnego ogłoszenia wyników zostaną również „rozlosowane” nagrody rzeczowe oraz nagrody za poszczególne konkursy.
 • Ze względu na to, że jest to forma zawodów otwartych, miejsca od I do III zostaną nagrodzone wyłącznie  statuetkami Grodzkie Online.
 • Najcenniejsze nagrody będą dotyczyły konkursów, o których zawodnicy dowiedzą się w trakcie trwania tury za pomocą komunikatów przychodzących poprzez aplikację. PRZYKŁAD: tzw. “challenge” w trakcie zawodów jest niespodzianką – zawodnik nie wie kiedy nastąpi, powiadomienie przychodzi przez aplikację. Polega na złowieniu w ciągu wyznaczonej godziny konkretnej ryby o konkretnym wymiarze (może to być np. okoń 28 cm). Wygrywa, kto w tym czasie złowi rybę najbliżej podanego wymiaru. Zawodnicy oczywiście nie muszą brać udziału w “challenge”, mogą cały czas łowić na wynik ogólny, ale “wyzwania” będą nagradzane wartościowymi nagrodami.

Gatunki ryb jakie wezmą udział w konkursach i będą oceniane przez sędziów:

 • Szczupak – wymiar 45 cm
 • Sandacz – wymiar 45 cm
 • Sum – wymiar 70 cm
 • Okoń – wymiar 25 cm
 • Kleń – wymiar 25 cm
 • Boleń – wymiar 40 cm
 • Jaź – wymiar 25 cm
 • Pstrąg – wymiar 30 cm
 • Do punktacji zaliczane będzie 15 najdłuższych ryb
 • 1 cm to 1 pkt. 

Przypominamy, że ryby mierzymy w taki sposób, aby ryba leżała na miarce na prawym boku i widoczna była podziałka wraz z wymiarami na całej długości ryby oraz otrzymany od organizatora kod. Do pomiaru każdy używa swojej, dowolnej miarki. Tylko poprawne ułożenie ryby na miarce umożliwi właściwą ocenę ryby sędziemu. W przeciwnym razie sędzia poprosi o kolejne zdjęcie.

Ważne: dopóki nie otrzymamy od sędziego wiadomości (poprzez aplikację) potwierdzającej zaliczenie ryby i punktację za nią należy rybę przechować w siatce, podbieraku lub bakiście na żywe ryby – zwykle nie trwa to dłużej niż 1 min. I tu kolejna uwaga – pierwszym komunikatem po wysłaniu zdjęcia będzie informacja o jego poprawnym wysłaniu – to nie oznacza jeszcze zaliczenia ryby przez sędziego! Dopiero kolejny komunikat z ilością punktów przyznanych za daną rybę będzie potwierdzeniem zaliczenia ryby.

Zaletą rywalizacji on-line jest możliwość poznania zajmowanej pozycji w trakcie trwania zawodów. Zawodnik ma dostęp do aktualizowanej tabeli wyników. Na godzinę przed zakończeniem zawodów sędzia może tabelę wyłączyć, by zwiększyć atrakcyjność rywalizacji na finiszu.

 

 1. Sędziowanie przy pomocy aplikacji mobilnej Xtramarlin:
 • Uczestnicy otrzymają od organizatora login i hasło dostępowe do aplikacji, co umożliwi pełny dostęp do wydarzenia oraz pozwoli na wysyłanie zdjęć złowionych ryb do komisji sędziowskiej.
 • Nad prawidłowością przebiegu rywalizacji będzie czuwał sędzia główny zawodów Mariusz Szalej.
 1. Zapisy
 • Zgłoszenia do zawodów „Grodzkie Online” będą przyjmowane za pośrednictwem naszej strony internetowej grodzkie.pl  oraz w sklepie wędkarskim „U Adasia”.
 • Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą do dnia 01.06 do godziny 18:00.
 • Wpisowe w wysokości 10zł
 1. Konkursy będą ogłaszane na bieżąco podczas trwania wydarzenia poprzez komunikaty przesyłane poprzez aplikację na smartfony uczestników.
 • Wyniki wszystkich konkursów oraz oficjalny ranking uczestników wydarzenia zostanie ogłoszony we wtorek 9 czerwca o godzinie 19.00

 

 

 1. Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Koło PZW „Grodzkie” w Jeleniej Górze

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;